Grippeschutzimpfung Aufklärung Deutsch:

Impfaufklärung_DE-original

Flu vaccination information sheet English:

Vaccination Information Sheet